+38 (095) 395 87 15 nvksolomon@gmail.com
Обрати сторінку

Звіт директора гімназії

Річний звіт про діяльність гімназії «Соломон» за 2019/2020 навчальний рік

Загальна інформація про навчальний заклад

        Приватний навчально-виховний комплекс «Соломон» розпочав свою роботу в 2014 році.

        Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.01.2020 року «Приватний заклад гімназія «Соломон» перейменований в Приватний заклад гімназія «Соломон».

Основна діяльність  приватного закладу гімназії «Соломон» м. Чернівці у 2019/2020 навчальному році була спрямована на розвиток духовних та моральних  цінностей особистості, відновлення сімейних відносин, здорового способу життя, всебічний розвиток дитини, створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»,   «Про звернення громадян» , «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»,  «Про внесення змін до Закону України» «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»,    та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Закладом було розроблено, схвалено педагогічною радою та затверджено директором гімназії Освітню програму на основі стандартних навчальних планів та план роботи гімназії  з урахуванням рекомендацій щодо побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти, що є інструкцією для директорів щодо вибудовування НУШ. Ми чітко усвідомлюємо, що розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти базується на шести головних принципах:

 • дитиноцентризм, адже беззаперечним фактом для нас, освітян, має стати твердження: «Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність школи – дитина».

У 2019/2020 навчальному році працювало 34 педагоги. Навчання завершило 273 учні у 16 класах, середня наповнюваність класів становить 17.1 учень.

Кадрове забезпечення

У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками гімназія була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Із 34 педагогів:

 • спеціалістів вищої категорії – 5 вчителів
 • спеціаліст І категорії – 3 вчителів
 • спеціаліст ІІ категорії – 7 вчителів
 • спеціаліст – 6 вчителів
 • молодший спеціаліст – 13 вчителів.

Методична робота

     У 2019/2020 н.р. методична робота в  гімназії «Соломон» здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту освіти та інших нормативних документів, передбаченими чинним законодавством у 2019/2020 н.р. Проведена методична робота була спрямована на покращення аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення професійного, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

     Виконуючи Положення і рекомендації, викладені в нормативних документах, та згідно річного плану роботи гімназії, враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу закладу, методична робота здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

     У 2019/2020 н.р. у закладі працювало 34 педагогічних працівники. Основними завданнями методичної роботи  було забезпечення неперервності підвищення рівня професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних.

     Проблема над якою працював педколектив в 2019/2020 н.р.  «Використання освітніх інноваційних технологій для формування основних компетентностей учнів». Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

     Науково-методична робота в навчальному закладі здійснювалась за наступними напрямками:

 • Педагогічні ради.
 • Методичні наради.
 • Робота з молодими вчителями.
 • Круглі столи, семінари практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні мости.
 • Творчі лабораторії, майстер класи.
 • Засідання методичної ради школи.
 • Проведення предметних декад.
 • Атестація педкадрів.
 • Курсова підготовка.

Педагогічні ради.

     Однією із провідних форм методичної роботи закладу є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

     Протягом 2019/2020 н.р. було проведено 11 педагогічних рад. Теми проведення педрад були наступними:

 1. Аналіз та перспективи роботи  НВК «Соломон» в умовах модернізації системи освіти.
 2. Мотивація учнів до успішного навчання шляхом підвищення рівня трудової дисципліни.
 3. Навчально-виховний процес учениця 9 класу Гайдічук К.К.
 4. Підсумки роботи НВК за І семестр 2019/2020 н.р.
 5. Щодо замовлення підручників для учнів 3-х класів.
 6. Формування предметних компетентностей школярів з української мови та інформатики шляхом застосування сучасних підходів до викладання.
 7. Щодо замовлення підручників для учнів 3-х класів.
 8. Організація завершення 2019/2020 н.р.
 9. Перевід учнів до наступного класу.
 10.  Результативність роботи навчального закладу в 2019/2020 н.р.
 11.  Про випуск учнів 9 класу.

     На засіданнях педагогічних рад було розглянуто наступні питання:

–  Підсумки роботи НВК «Соломон» за 2018/2019  навчальний рік і завдання, які стоять  перед педагогічним колективом на новий 2019/2020 навчальний рік.

– Про розгляд та затвердження освітньої програми закладу на 2019/2020 н.р.

– Про впровадження НУШ в 2-х класах.

– Про оцінювання варіативної складової та проведення навчальної практики та екскурсій в 2019/2020 н.р.

 – Адаптації до нових умов навчання учнів 1 – х класів в І семестрі поточного навчального року. Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини.

– Адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній школі.

– Правила внутрішнього розпорядну учнів НВК.

– Рівень навчальних досягнень учнів в І семестрі 2019/2020 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в ІІ семестрі 2019/2020 н.р.

– Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії.

– Про організацію індивідуальної форми навчання: екстернату для Ковтун Софії.

 – Підсумки проведення атестації в 2020 році.

– Про формування стилістичних та орфоепічних правописних умінь і навичок школярів.

– Формування мовленнєвої та літературної компетенції школярів шляхом застосування сучасних підходів до викладання іноземної мови.

– Про стан виховної та методичної роботи навчального закладу.

– Про погодження робочого навчального плану на 2020/2021 н.р. тощо.

– Про виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо забезпечення гарантованого права на здобуття середньої освіти.

– Про випуск учнів 9 класу.

     Діяльність педколективу була направлена на виконання всіх рішень прийнятих на педрадах, які були спрямовані на покращення результативності навчально-виховного процесу в цілому.

Методичні наради.

     Згідно річного плану роботи навчального закладу проводились методичні наради за участю педагогічного колективу. Основні питання, які розглядались на засіданні методичних нарад були наступні:

 1. Інструктивно-методична нарада з питань організації НВП у 2019/2020 н.р.  та планування роботи відповідно до рекомендацій методичних служб та нормативних документів.
 2. Методична нарада (педагогічний діалог) «Освітні засади формування компетентності учнів».
 3. Інструктивно-методична нарада з питань організації повторення навчального матеріалу.

Робота з молодими вчителями.

     Згідно річного плану роботи в закладі була організована робота з молодими спеціалістами для надання необхідної допомоги в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток творчих вмінь, формування їхньої педагогічної майстерності. Протягом даного навчального року була організована робота наставництва – за досвідченими педагогами були закріплені молоді спеціалісти відповідно до їхнього педагогічного стажу. Згідно затвердженого плану роботи діяла школа наставництва «Діалог», кураторами якої були Радик Г.Д., Опаєць Н.В., Вудвуд І.В. Засідання школи наставництва проводились згідно затвердженого плану роботи.

     У 2019/2020 н.р. обговорювалися наступні питання на заняттях з членами школи наставництва:

 • Типи і види уроків. Вимоги до сучасного уроку.
 • Форми роботи з батьками.
 • Сучасні освітні технології в навчальний процес. Інтерактивні методи навчання.
 • Форми проведення перевірки навчальних досягнень учнів.
 • Самоаналіз уроку тощо.

     Згідно річного плану роботи НВК наставництва були проведені по 7 засідань з молодими педагогами, що мають педагогічний стаж один, два та три роки. Було організоване взаємне відвідування уроків (виховних заходів), занять і позаурочних заходів педагогами-наставниками та молодими педагогічними працівниками. Проводились групові та індивідуальні консультації для молодих педагогічних працівників з метою надання їм допомоги у розв’язанні складних для них питань. Всі молоді спеціалісти брали участь у засіданні школи молодого вчителя при Управлінні освіти Чернівецької міської ради.

Круглі столи, семінари практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні мости.

      У вересні 2019 р. був проведений тренінг: Створення відеоресурсів для використання на уроках.

     Був проведений семінар-практикум “Психолого-педагогічний супровід дітей, які потребують зосередженості на уроках”. Психолог навчального закладу Пилипчук С.Ю. надала практичні поради щодо роботи з учнями, які неусидчиві на уроках, потребують постійної уваги та контролю зі сторони вчителя.

     В жовтні був проведений педагогічний консиліум «Адаптація першокласників до НУШ: особливості, труднощі, проблеми у наступності». Заслухали доповіді класоводів Пожидаєвої О.Р., Василинчук Л.В., Яремчук М.С., які розповіли про особливості впровадження НУШ: проблеми та досягнення. Також заслухали психолога НВК Пилипчук С.Ю., яка розповіла про особливості адаптації першокласників. Також проведений педагогічний консиліум «Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності». Заслухали інформацію щодо адаптації випускників початкової школи до навчання в середній ланці освіти. З доповідями виступили класні керівники Олійник О.І. та Колодрівська А.В., заступник директора з НВР Радик Г.Д., директор НВК Гайсан А.О.

     В другий тиждень місяця проходив  тиждень наставника «Тобі, молодий вчителю». Вчителі наставники проводили відкриті заняття для молодих педагогів, проводили майстер-класи з використання ІКТ та інтерактивних методів роботи.

      Вчитель інформатики Коваль О.Я. провела майстер-клас зі створення електронних ресурсів обміну інформацією, а також під її керівництвом працювала творча лабораторія «Використання комп’ютерних програм у навчально-виховному процесі».

      В листопаді проведено індивідуальні консультації “Діалог наодинці з психологом”.

      В листопаді в стінах навчального закладу для представників приватних християнських шкіл західного та центрального регіонів України був проведений методичний фестиваль «Мої педагогічні знахідки». Методичний фестиваль проходив на базі роботи природничо-математичного МО навчального закладу. Під час його проведення вихователі нашого навчального закладу поділились своїми педагогічними напрацюваннями, провели відкриті заняття,  ділились новими ідеями та підходами у викладанні. Метою проведення даних всеукраїнських семінарів –  є впровадження християнського світогляду на уроках. Наш навчальний заклад прийняв вчителів початківців із міст: Львів, Тячів, Рівне, Вінниця, Буча, Київ, Дніпро, Харків, Хмельницький.

     В жовтні для вчителів початківців був проведений подібний семінар в Приватному НВК м. Вінниці.

     В жовтні в стінах нашого навчального закладу для вчителів художньо-естетичного циклу, які проходили курси підвищення кваліфікації при ІППОЧО,  проходив майстер-клас вчителя образотворчого мистецтва Перепелиці І.П.

     В грудні 2019 р. був проведений педагогічний міст вчителів школи І та ІІ ступенів щодо проблеми наступності. Під керівництвом голови ШМО вчителів початкових класів Панцир А.В. працювали творчі групи педагогів, мета яких була напрацювати рекомендації щодо адаптації випускників початкової школи до навчання в середній ланці освіти.

     В стінах навчального закладу проходив проблемний психолого-педагогічний семінар «Теорія і практика формування конкурентоспроможної  особистості», за участі психолога навчального закладу Пилипчук С.Ю.

     Згідно плану в лютому було проведено  тиждень педагогічної майстерності «Я атестуюсь». Протягом тижня відбіла криті уроки давали вчителі, які атестувались в даному навчальному році: Радик Г.Д., Опаєць Н.В., Надвірнянська Ю.Б., Перепелиця І.П., Макарчук Д.Д., Олександрюк Д.Д., Кармазенюк А.Т.

     Протягом квітня-травня проводилась декада «Педагогічна майстерна творчість молодих вчителів», педагоги проводили відкриті заняття. Важливим елементом проведення даної декади стало впровадження методик по інтеграції християнського світогляду в навчальну дисципліну. Педагоги мали змогу взаємовідвідувати уроки, брали активну участь в їх обговоренні.

      В квітні проходив онлайн-круглий стіл «Шляхи підвищення кваліфікації педагогів в сучасних умовах».

Творчі лабораторії, майстер-класи.

     В 2019/2020 н.р. працювала творча лабораторія під керівництвом вчителя інформатики Коваль О.Я. «Використання ІКТ на уроках».

     Вчитель інформатики Коваль О.Я. провів майстер-клас із створення електронного порт фоліо вчителя.

Засідання методичної ради НВК «Соломон».

     З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою  в НВК була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор НВК «Соломон» Гайсан А.О., заступник директора школи з навчально-виховної роботи Радик Г.Д., заступник з ВР Опаєць Н.В., заступник директора НВК «Соломон» дошкільним підрозділом Біла Л.А., керівники шкільних методичних об’єднань.  Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік;
 • Структура та напрямки методичної роботи у новому році;
 • Розподіл обов’язків між членами ради;
 • Обговорення та затвердження плану роботи ШМО на 2019/2020 н.р.;
 • Особливості календарно-тематичного планування у 2019/2020 н.р.;
 • Навчально-методичний супровід впровадження Державного стандарту у 9 класі;
 • Про реалізацію змістових ліній «Соціальне і духовне здоров’я у НВП»;
 • Адаптація учнів 1, 5 класів до навчання;
 • Вивчення діяльності шкільного методичного об’єднання вчителів початківців;
 • Аналіз роботи вчителів, що атестуються;
 • Про організацію підготовки до державної підсумкової атестації;
 • Про стан викладання музичного та образотворчого мистецтв;
 • Про стан навчально-виховного процесу в гімназії;
 • Про результати чергової атестації вчителів в 2019/2020 н.р.;
 • Діяльність роботи ШМО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів;
 • Про наступність між початковою та основною ланками освіти з природознавчої підготовки школярів;
 • Про виконання наказу про методичну роботу в НВК;
 • Про підсумки проведення директорських контрольних робіт за ІІ семестр 2019/2020 н.р.;
 • Про виконання навчальних програм учителями гімназії;
 • Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи гімназії та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

     Розглядались поточні питання: ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та інше.

Робота МО.

      З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в 2019/2020 н.р. в закладі працювали методичні об’єднання:

– МО вчителів початкових класів (керівник Панцир А.В.);

– МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Вудвуд І.В.);

– МО вчителів природничо-математичного циклу(керівник Мацейків М.В.).

     Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, особистісних інтересів.

     Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

– результати навчально-виховної роботи;

– динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

– результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

– діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

– аналіз стану викладання предметів;

– стан виконання навчальних планів і програм;

– використання інтерактивних технологій, їх ефективність;

– стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

– робота факультативів, гуртків;

– стан позакласної роботи вчителів з предметів;

– система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

– результати участі учнів в різноманітних конкурсах;

– аналіз роботи за рік та перспективне планування.

     На кожному засіданні МО вчителі  знайомляться з новинками науково-методичної та науково-педагогічної літератури.

     Усі  засідання методичних об’єднань проводились згідно з планом роботи. До засідань готували педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням. Робота методичних об’єднань була спрямована  на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення  методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення предметних декад, проведення контрольних зрізів знань, схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Проведення предметних декад.

     Згідно річного плану роботи НВК у 2019/2020 н.р. проводились предметні декади: художньо-естетичного циклу (жовтень). У зв’язку з впровадженням карантину предметні декади не проводились, але за допомогою онлайн-ресурсів та платформ, вчителі проводили різноманітні челенджі, вікторини, зустрічі, благодійні акції тощо. До урочної та позаурочної діяльності були залучені всі учасники навчально-виховного процесу: учні, вчителі, батьки. Заходи проводились різноманітні відповідно до вікових особливостей учнів.

Атестація педагогічних працівників.

 Відповідно до п. 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних пра­цівників, на підставі рішення атестаційної комісії Приватного навчально-виховного комплексу від 16 березня 2020 року, протокол № 4 атестувались 8 педагогів навчального закладу:

 1. Гайсан Алла Омелянівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «вища категорія».
 2. Радик Галина Дмитрівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «вища категорія».
 3. Опаєць Надія Василівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії».
 4. Надвірнянська Юлія Борисівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії».
 5. Кармазенюк Аліна Тарасівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».
 6. Макарчук Дарія Дмитрівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».
 7. Олександрюк Катерина Іванівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».
 8. Перепелиця Інна Петрівна Тарасівна – на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст».

     Атестація педагогічних працівників відбувається відповідно до перспективного плану по атестації педагогічних працівників.

Курсова підготовка.

     Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2019/2020 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли директор Гайсан А.О., як директор, вчитель правознавства та християнської етики, вчитель образотворчого мистецтва Перепелиця І.П., вчитель української мови та літератури Олександрюк К.І., вчитель музичного мистецтва Тудан М.П., вчитель початкових класів Бобер Л.О.

     На травень 2020 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:

Спеціаліст вищої категорії –5;

І категорії – 3;

ІІ категорії – 7;

Спеціаліст – 6;

Молодший спеціаліст – 13.

     Можна зробити висновок, що педагоги школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

     З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у навчальному закладі проводиться методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.      

     Педколектив гімназії прагне виховати людину-знавця, яка приймає знання як цінності, відповідально ставиться до рівня особистої самоосвітньої діяльності, у якій розвинена пізнавальна активність та набуті власні прийоми самонавчання; виховати культурну людину, яка готова і здатна до вивчення  і сприйняття культури своєї країни та взаємодії з представниками інших культур; виховати людину соціальну, яка здатна самостійно вивчати закони, співжиття, гнучко застосовувати знання  в умовах швидких змін; виховати людину творчу, яка здатна контролювати свою діяльність, самостійно розв’язувати творчі завдання тощо.

     Педагогічний колектив усвідомлює завдання, які стоять сьогодні перед навчальним закладом. Реалізація завдань здійснюється в рамках кожного  предмета, у позакласній роботі та спирається на принципи:

 • Сприяти розвитку християнських та загальнолюдських цінностей;
 • формування відповідальності перед собою і родиною за вибір життєвого шляху;
 • виховувати громадянську активність і здатність до соціальної творчості.

     У 2020/2021 н.р. педагогічний коллектив продовжуватиме роботу над обраною навчально-методичною темою.

     Методичну роботу в НВК на 2020/2021 н.р. спрямувати на:

1. Сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

2. Виховувати національно свідомого громадянина України;

3. Впроваджувати  в  роботу  вчителів  сучасні  ефективні  методи  роботи  з  школярами,  з  метою   розвитку  творчої  активності  учнів.

4. Інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення НВК;

5. Забезпечити неперервність підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогічних працівників шляхом залучення їх до різних форм методичної роботи.

6. Створення сучасної матеріально-технічної бази НВК;

7. Забезпечення належних умов освіти та розвитку дітей з особливими освітніми потребами; 8. Продовжувати проводити роботу з обдарованими дітьми і з тими, які потребують додаткових занять.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗВІТУ поданий у файлі